Učlanjenje

Članom DHAP-a može postati domaća ili strana fizička osoba (u daljnjem tekstu: kandidat) koja ispunjava posebne uvjete potrebne za primanje u članstvo definirane Pravilnikom o primanju u članstvo, a ti su uvjeti navedeni niže. Kandidat mora:

  • najmanje jednu kalendarsku godinu (12) mjeseci djelovati kako audiovizualni prevoditelj i za to mora podastrijeti dokaze
  • imati najmanje završen VII. stupanj obrazovanja (četverogodišnji sveučilišni studij po predbolonjskom sustavu studiranja, odnosno petogodišnji prema bolonjskome)
  • ukoliko nema taj stupanj obrazovanja, a najmanje se sedam (7) godina bavi audiovizualnim prevođenjem, može biti primljen u članstvo ako za to podastre dokaze (primjerice preporuke poslodavca, preslike ugovora), koje zatraži Upravni odbor

Članom DHAP-a ne može postati osoba koja je audiovizualnim prevoditeljima poslodavac (vlasnik ili vlasnica prevoditeljske agencije koja angažira prevoditelje, koordinator/koordinatorica prevoditeljske službe koja angažira prevoditelje kao zaposlenik/zaposlenica javne ili državne tvrtke).

Kako bi postao članom DHAP-a, kandidat koji zadovoljava navedene uvjete, treba poslati svoj životopis s preslikom diplome i ostalom potrebnom dokumentacijom (dokazi o djelovanju kao audiovizualni prevoditelj) na mail sandramladenovic@gmail.com. Nakon što Upravni odbor razmotri prijavu i potvrdi da kandidat zadovoljava formalne uvjete za primitak u članstvo, pristupa se postupku ocjenjivanja izvrsnosti prijevoda.

Upravni odbor imenuje tročlano povjerenstvo među postojećim članovima Društva koje će ocijeniti kvalitetu prijevoda koji će kandidat/kandidatkinja priložiti. Upravni odbor može imenovati i dva vanjska člana ukoliko kandidat/kandidatkinja prevodi s jezika za koje nema stručnjake među svojim članstvom. Voditelj povjerenstva kontaktirat će kandidata radi daljnjeg postupka.

Prema uputama povjerenstva kandidat će dostaviti kopije jednoga ili više prijevoda audiovizualnih sadržaja koji su već emitirani u dogovorenom obliku. Ukoliko kandidat nije potpisan kao prevoditelj na sadržaju koji prilaže na ocjenjivanje u svrhu primanja u članstvo, treba poslati potvrdu poslodavca u kojoj je navedeno da je on prevodio taj sadržaj. Za troškove recenzije prijevoda potrebno je uplatiti 150 kn na račun DHAP-a:

Naši podaci:
OIB 46819428112
Matični broj: 2837048
Adresa: Ilica 42/II
Ime banke: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000-1102255036
Swift: Zaba Hr 2 X
IBAN: HR5323600001102255036
Svrha: Troškovi kandidacijskog postupka

Napominjemo da se navedeni iznos uplaćuje nakon što kandidat dobije povratnu informaciju da zadovoljava formalne uvjete za članstvo, a prije nego što povjerenstvo počne s pregledavanjem materijala.

Ocjena članova povjerenstva za ocjenu materijala koji je kandidat predao na ocjenjivanje u svrhu primanja u članstvo može biti pozitivna ili negativna. Članovi povjerenstva obrazložit će svoju ocjenu u pisanom obliku. Najmanje dva člana povjerenstva moraju dati pozitivnu ocjenu da bi kandidat bio primljen.

Ukoliko je ocjena pozitivna, tajnik DHAP-a će obavijestiti kandidata o primanju u članstvo koje će biti aktivirano nakon što kandidat uplati članarinu za tekuću kalendarsku godinu i tajniku pošalje sve potrebne podatke za Registar članova sukladno Statutu. Ukoliko je ocjena negativna, kandidat ima pravo ponovno zatražiti primanje u članstvo nakon jedne kalendarske godine (12 mjeseci).

Nije priložen životopis (max 4 MB): .doc, .docx, .pdf

Molimo ispravite sljedeće pogreške.